Direct naar content

Momenteel vergist HHNK circa 45% van het slibvolume. Dat betekent dat meer dan de helft van het slib niet wordt benut voor energieproductie. In het rapport 'Energiefabriek HHNK - De kracht van zuiveringsslib' is onderzocht op welke wijze HHNK ook deze slibstroom nuttig kan aanwenden.

Projectgegevens

Wat gaat er gebeuren?

Het resultaat van dat onderzoek is dat we de restcapaciteit van de gistingen op de rwzi Zaandam-Oost gaan opvullen met slib van andere rwzi's. Op deze manier kunnen we nog meer van het slibvolume vergisten. Met het vergisten van slib komt (bio)gas vrij. Met het gas kunnen we auto's laten rijden of stroom opwekken dat weer gebruikt kan worden voor  de rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Aan de sliblijn zijn de volgende veranderingen voorzien:

  • een buffer voor ingedikt slib dat per as wordt aangevoerd vanaf rwzi Beemster;
  • warmtewisselaars voor de slibgisting
  • één WKK-installatie, ter vervanging van de twee bestaande WKK's
  • aanpassingen aan de CV-installatie
  • aanpassingen aan de elektrische installatie.

Daarnaast zijn voor het ontwateren van uitgegist slib de volgende maatregelen voorzien:

  • een buffer voor uitgegist slib
  • een ontwateringcentrifuge
  • een kraanbaan in het slibverwerkingsgebouw
  • een PE-aanmaakinstallatie
  • een nieuwe slibsilo ter vervanging van de oude silo.

Meer informatie op website HHNK