Direct naar content

Een slimme combinatie van bestaande en nieuwe technieken maakt het mogelijk energie te winnen uit afvalwater. In theorie zit in afvalwater acht keer meer energie dan nodig is om het water te zuiveren, dus de mogelijkheden zijn enorm. Inmiddels is elk waterschap op zijn manier bezig met het winnen van energie uit afvalwater. Het concept heeft zich dus al meerdere malen bewezen.

Nieuws

Waar kun je energie uit afvalwater voor gebruiken?

Veel afvalwaterzuiveringsinstallaties in Nederland produceren biogas uit het afvalwater met behulp van vergistingsinstallaties. Het biogas wordt op dit moment al ingezet om de eigen afvalwaterzuiveringsinstallaties (deels) van elektriciteit en warmte te voorzien. Met name de overtollige warmte kan ook worden ingezet om nabijgelegen huishoudens en industrie van  warmte te voorzien. Ook kan het biogas worden opgewerkt tot groen gas. Groen gas is vergelijkbaar met aardgas en kan bijvoorbeeld worden ingezet als brandstof voor transport. Als laatste wordt er steeds vaker warmte gewonnen uit afvalwater. Deze warmte kan bijvoorbeeld gebruikt worden om zwembaden te verwarmen of voor (lage temperatuur) warmtenetten.

Hoe wordt energie uit afvalwater gewonnen?

Bekijk hier een filmpje over hoe de waterschappen energie uit afvalwater halen.

Waar staan de energiefabrieken in Nederland?

Onderzoek en ontwikkelingen

Er zijn de afgelopen jaren diverse technieken ontwikkeld om slib sneller en beter te laten afbreken in een vergister. Daarmee kan meer biogas worden geproduceerd. De praktijk laat zien dat deze nieuwe technieken nog geoptimaliseerd kunnen worden. Nieuw onderzoek en experimenten zijn nodig om de technieken te verbeteren en van elkaar te leren. 

Het geproduceerde biogas wordt gebruikt om via een gasmotor  elektriciteit (voor de eigen processen en deels voor het net) en warmte (voor verwarming gisting en kantoren) te produceren. De Werkgroep Energie heeft een visiedocument ‘Inzet biogas waterschappen’ uitgebracht waarbij wordt gesteld dat rwzi’s met grote vergistingslocaties de opwerking naar groengas het meest duurzaam en doelmatig is. 

De werkgroep Energie wil meewerken aan de doelstellingom de waterschappen in 2025 energieneutraal te maken. De werkgroep Energie wil een platform zijn waar het mogelijk is kennis te delen, discussie te voeren en eigen (beperkt) onderzoek te doen. 

We zien dat er steeds meer aandacht komt voor de uitstoot van broeikasgassen vanuit zuiveringen. Lachgas, methaan en CO2 zijn gassen die vrijkomen bij het zuiveringsproces. De werkgroep Energie is betrokken bij onderzoeken om de uitstoot van deze gassen terug te dringen. Daarnaast zijn we bezig om te kijken of we het zuivere CO2, dat vrijkomt bij de groengasproductie, kunnen afzetten als nieuwste grondstof. CO2 kan onder andere worden toegepast in de levensmiddelenindustrie, in de glastuinbouw en in de drinkwatersector. 

Wetgeving

In de voor waterschappen juridische handreiking ‘Duurzame Energie en Grondstoffen Waterschappen’ is één hoofdstuk gewijd aan het Energierecht. Er is in dat onderzoek aandacht besteed aan wet- en regelgeving voor de levering van elektriciteit, gas en warmte. Het is voor de waterschappen nu toegestaan om meer energie te produceren dan ze zelf gebruiken, wat de mogelijkheden voor energiefabrieken vergroot.

Partners

De leden van de werkgroep zijn betrokken bij de ontwikkeling van de Green Deal duurzame energie en de werkgroep maakt onderdeel uit van de regiegroep vanuit de Unie van Waterschappen. De leden zijn vertegenwoordigd in de verschillende expertteams, zoals de expertgroepen zon, wind, en warmte. Op deze manier wordt de aansluiting tussen de verschillende energie-activiteiten van de waterschappen verzekerd. Onze partners zijn:

  • Stichting Groen Gas Nederland
  • CNG-net
  • AFS Group
  • Green Deal Energiefabrieken
  • UvW expertgroepen zon-wind en Energie uit watersysteem
  • Klimaatakkoord
  • SER Energieakkoord
  • AquaMinerals

Onderzoeken

Projecten

Bekijk de projectenpagina voor energieprojecten in Nederland.

Meer weten?

Stuur een e-mail naar de Energie- & Grondstoffenfabriek