Onder nutriënten valt onder meer de door de waterschappen teruggewonnen grondstof fosfaat. Fosfaat is een van de grondstoffen die een schaars goed aan het worden zijn. Fosfaat wordt gebruikt in de kunstmestindustrie en de verwachting is dat de voorraden binnen 70 tot 100 jaar uitgeput raken. Nederland heeft echter als enige land in de EU een overschot aan fosfaat door mestoverschot.

Waar wordt fosfaat voor gebruikt?

Fosfaat kan worden gebruikt als grondstof voor kunstmest. 

Hoe wordt fosfaat teruggewonnen?

We winnen fosfaat terug in de vorm van struviet. Dit wordt gebruikt als grondstof voor kunstmest. Het is ook mogelijk om fosfaat terug te winnen uit de as die ontstaat na de verbranding van het zuiveringsslib. 

Waar wordt fosfaat teruggewonnen?

Onderzoek

Teruglopende reserves, kringloopsluiting en focus op circulaire economie maakt dat de werkgroep de focus verbreed heeft. Naast fosfaat kijken we nu ook naar andere nutriënten en biostimulanten die we uit het afvalwater kunnen halen zoals humuszuren en ammonium. Terugwinning van ammonium is een uitdaging voor de toekomst. Ammonium wordt in een RWZI momenteel vernietigd met energie (beluchting). Wij denken dat dit anders kan. Door een afstudeerder is een onderzoek gedaan naar ammoniumabsorptie aan een hars. Dit heeft in 2018 een vervolg gekregen. Humuszuren staan in de belangstelling van de werkgroep nutriënten. Deze zuren hebben een positief effect op de opname van fosfaat door wortels van planten. Hierdoor ontwikkelen planten zich beter. In 2018 zijn veldproeven gedaan met humuszuren in samenwerking met OPURE en een reeds lopend TKI-project (Topconsortia voor Kennis en Innovatie).

Wetgeving

De Unie van Waterschappen en de werkgroep nutriënten trekken samen op in de green deal waarbij we nationale regelgeving willen wijzigen/ vereenvoudigen. De investeringsagenda “Naar een duurzaam Nederland” is in de werkgroep besproken. Een ander belangrijk punt is de ‘afvalstatus’ van producten die we uit het afvalwater halen. Struviet is hierbij specifiek onder de aandacht.

Downloads

Hoeveel fosfor komt er via rwzi’s in het oppervlaktewater terecht, vergeleken met andere bronnen zoals de landbouw? Welke mogelijkheden zijn er om fosfor te verwijderen, wat kost het en wat levert het op? Waar kan het wel en niet? Hoeveel effect heeft het? En hoe zit het met wet- en regelgeving? In de brochure 'Fosfor, de kansen en uitdagingen voor de waterschappen' krijgen waterschappers de antwoorden op al deze vragen. Antwoorden waar ze in hun (beleids)praktijk mee verder kunnen bij het nemen van belangrijke beslissingen over dit onderwerp.

Download hier de brochure (website STOWA)

Meer weten?

Stuur een e-mail naar de Energie- & Grondstoffenfabriek.