Waterschappen oogsten jaarlijks een grote hoeveelheid waterplanten, riet en gras. Er zijn veel ideeën om dit “afval” te verwerken als nieuwe grondstof.

Waar wordt biomassa voor gebruikt?

Biomassa kan worden vergist of gecomposteerd. Met behulp van bioraffinage is biomassa om te zetten in componenten als eiwitten en vezels. Deze zijn te gebruiken als grondstoffen voor karton, bouwmateriaal, chemicaliën, biopolymeren en veevoer. Het kan ook dienen als grondstof voor biobrandstoffen waarmee fossiele brandstoffen als kolen en olie vervangen worden en de CO2-uitstoot vermindert. Van biomassa kunnen ook biologische polyesters gemaakt worden, deze kunnen dienen als basis voor producten zoals laminaat en dashboards van auto’s. 

Hoe wordt biomassa gewonnen?

Waterschappen oogsten jaarlijks een aanzienlijke hoeveelheid waterplanten, riet en gras.  Dit wordt niet meer weggegooid maar omgezet naar een waardevolle grondstof (biomassa) voor duurzame producten. 

Partners

De Biomassa Alliantie is een initiatief waar veel waterschappen bij zijn aangesloten met andere organisaties. Tussen de werkgroep biomassa en de Biomassa Alliantie bestaat overlap en diverse mensen zijn lid van beide groepen. Er is dus een goed contact tussen beide initiatieven en het is van belang dit zo te houden. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu bereidt een regeling tot wijziging van de Vrijstellingsregeling Plantenresten voor. Dit succes is mede te danken aan de inspanningen van een aantal leden van de werkgroep Biomassa en de werkgroep Juridisch die ook deelnamen in de Biomassa Alliantie. Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat zijn ook partners.

Wetgeving

De categorie “Land- en bosbouwmateriaal” wordt opgenomen in de Vrijstellingsregeling Plantenresten. Hiermee wordt het weer mogelijk om niet-gevaarlijk landbouw- en bosbouwmaterieel buiten een inrichting op of in de grond te brengen. Ook wordt de afstand waarop de materialen uit de regeling kunnen worden afgezet groter. Dat is volgens de wens van andere overheden en de sector. Met deze wijziging blijft het mogelijk om ook na wijziging van artikel 10.1a Wet milieubeheer niet-gevaarlijk landbouw- en bosbouwmateriaal buiten een inrichting op of in het land te brengen. Het doel bij de verruiming van het afzetgebied is het laten aansluiten van de Vrijstellingsregeling Plantenresten op de (land)bouw-praktijk. Voor waterschappen, wegbeheerders en beheerders van natuurgebieden leidt de verruiming van de afstandsgrens tot lastenverlichting. Zij mogen het bermmaaisel en maaisel uit natuurgebieden op een grotere afstand afzetten.

Downloads

Meer weten?

Stuur een e-mail naar de Energie- & Grondstoffenfabriek