Direct naar content
Terug naar overzicht

In het kader van de uitvoering van het Klimaatakkoord heeft de Unie van Waterschappen in samenwerking met de Vereniging van Zuiveringsbeheerders en de Energie- en Grondstoffenfabriek (EFGF) een onderzoek laten uitvoeren naar het potentieel van de groengasproductie op rioolwaterzuiveringen. Dit onderzoek is door TAUW uitgevoerd en vormt de basis voor de groengas ambities zoals vastgelegd in de Strategische visie van de waterschappen genaamd ‘Op weg naar klimaatneutraliteit’. De belangrijkste sectorale ambitie is om in 2030 minstens 75% van de totale biogasproductie om te zetten naar groengas. Aanbevolen is om als Unie van Waterschappen met de EFGF een Taskforce in te richten om deze ambitie te versnellen. 

Aan deze aanbeveling is meteen al invulling gegeven. De huidige geopolitieke situatie en de gevolgen daarvan op de energiemarkt geven hiertoe ook aanleiding. Er is door Unie van Waterschappen, VvZB, EFGF en AquaMinerals een Versnellingsteam Groen Gas ingesteld die een versnellingsprogramma Groen Gas voorbereidt. Op 8 november jl. vond de aftrap plaats via een webinar waarin de plannen uit de doeken zijn gedaan en de belangstelling voor deelname is gepeild. Met 70 deelnemers namen vrijwel alle waterschappen deel aan dit webinar. Deze is HIER terug te zien. Op dit moment wordt door de waterschappen een potentiescan ingevuld. De volgende fysieke bijeenkomst wordt gepland in januari en waarbij het potentieel wordt gepresenteerd. Dan wordt naar verwachting ook duidelijk welke gezamenlijke activiteiten binnen het versnellingsprogramma zijn uit te voeren en welke waterschappen aan het versnellingsprogramma gaan deelnemen.

Bekijk hier het webinar terug

Bekijk hier het rapport van het onderzoek naar het potentiel van groengasproductie op RWZI's