De waterschappen kunnen CO2uit biogas halen. Deze grondstof is voor verschillende doeleinden te gebruiken, denk bijvoorbeeld aan de glastuinbouw of voor de productie van drinkwater.

De eerste toepassing van CO2 is in de land- en tuinbouw in Noord-Holland. De productielocatie is in Beverwijk. Onderzoek moet aantonen welke productkwaliteit haalbaar is en of er afnemers te vinden zijn. 

Onderzoek

STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer) heeft het rapport “Winning van CO2 op RWZI ́s (2014-21)” gepubliceerd. De werkgroep heeft de bemensing van de begeleidingscommissie verzorgd. Deze STOWA-rapportage heeft veel aandacht voor marktanalyse en techniek. In het rapport is een kansenkaart opgenomen voor afzet CO2 in Nederland.

Documenten

Bekijk hier het STOWA-rapport "CO2 winning op RWZI's" 

Terugblik

  • Hollands Noorderkwartier heeft in 2014 bestuurlijk commitment verkregen voor een upgrade van de huidige biogasopwaardeerinstallatie tot terugwinning van vloeibaar CO2. Waternet overweegt op een van drinkwaterproductielocaties tot in- zet van uit biogas gewonnen CO2. De kwaliteit van het CO2-product heeft aandacht nodig, vanwege de hoge producteisen.
  • Waterschap Vallei&Veluwe is in gesprek met een afnemer van CO2 voor kalkzandsteenproductie. De producent is gelegen naast het RWZI-terrein in Harderwijk.
  • Waterschap de Dommel heeft mogelijkheden verkend tot lokale af- zet van CO2 in Tilburg. Het CO2 productvolume kan vergroot worden door samenwerking met de naastgelegen GF-vergistingsinstallatie van Attero. Er is nog geen afnemer.
  • STOWA heeft onderzoek gedaan naar diepergaande ontharding van drinkwater in de kop van Provincie Noord-Holland. Door diepergaande ontharding is een dosering van CO2 nodig voor herstel kalk-koolzuur evenwicht. Er zijn nog geen plannen om hiervoor CO2 uit biogas van een RWZI te gebruiken.