De 22 Nederlandse waterschappen werken dagelijks aan de verduurzaming van de sector door energie en grondstoffen terug te winnen uit de bedrijfsprocessen. Zo opent WetterskipFryslân op 22 februari een nieuw biogasstation voor de productie van 1 miljoen m3 biogas op jaarbasis.

Biogasstation

Het nieuwe biogasstation bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Leeuwarden levert vanaf januari 2016 biogas aan het Centrum tegen Kinderhandel Mensenhandel (CKM) van Fier en het Wetsusgebouw op de WaterCampus in Leeuwarden. Maandag 22 februari is de officiële opening van het station. Jaarlijks produceert Wetterskip Fryslân door middel van slibvergisting één miljoen kuub biogas op de rwzi Leeuwarden. Fier ontvangt hiervan 85.000 m3 biogas. Via een zeshonderd meter lange biogasleiding en een gasmotor in het CKM wordt het gebouw voorzien van elektriciteit en warmte.

Energiedoelen 2020

Met rwzi Leeuwarden als nieuwe energiefabriek winnen de waterschappen nu voor ruim 110 miljoen kuub biogas per jaar energie uit afvalwater. En het potentieel is nog aanzienlijk groter. In 2020 willen de waterschappen minstens voor 40% voorzien in de eigen energiebehoefte met zelf opgewekte duurzame energie (m.n. door biogas, windenergie, waterkracht). Nu is dit gemiddeld 30%. De doelstelling van 40% zelfvoorziening in 2020 lijkt anno 2016 haalbaar, waarbij veruit het grootste aandeel wordt geleverd door het in energiefabrieken geproduceerde biogas. Dat betekent een besparing op energieverbruik van circa 40 miljoen euro per jaar in 2016 oplopend tot circa 55 miljoen euro per jaar in 2020. Bij een verder toenemend aantal energiefabrieken en verdergaande procesoptimalisatie kan de energieproductie uitstijgen boven 40% zelfvoorziening.