De 327 rioolwaterzuiveringsinstallaties in Nederland presteerden in 2016 beter dan in 2015. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Waterzuivering wordt steeds effectiever en duurzamer.

Er is in 2016 ruim 1,9 miljard kubieke meter rioolwater gezuiverd, ruim 300 liter per inwoner per dag. De rioolwaterzuiveringsinstallaties kunnen steeds meer vervuiling uit het afvalwater verwijderen en grondstoffen terugwinnen. Deze installaties produceren ook steeds meer biogas, dat bijvoorbeeld wordt gebruikt voor verwarming of productie van groen gas.

VERWIJDERING STIKSTOF EN FOSFOR

Hoe wordt de effectiviteit van rioolwaterzuivering gemeten? Daarbij kijkt het CBS vooral naar de verwijdering van stikstof en fosfor uit het water. Dit zijn meststoffen die onder andere voor overmatige algengroei in het oppervlaktewater zorgen. De zuivering van stikstofverbindingen steeg in 2016 met 1 procentpunt tot 84,5 procent. Voor fosforverbindingen steeg het rendement met 1,4 procentpunt tot 86,8 procent. De verwijdering van deze stoffen uit het afvalwater was daarmee in 2016 hoger dan ooit.

Schoon water

De waterschappen beheren de rioolwaterzuiveringsinstallaties in Nederland en zuiveren hiermee het afvalwater van huishoudens en van veel bedrijven. Zo zorgen ze dat er weer schoon water in de sloten, rivieren en kanalen terechtkomt. De waterschappen zien afvalwater daarbij als een bron van energie en grondstoffen. Veel rioolwaterzuiveringsinstallaties zijn dan ook omgebouwd tot Energie- en Grondstoffenfabrieken. Hier winnen de waterschappen schaarse grondstoffen, zoals fosfaat en cellulose, terug uit het afvalwater en wekken zij biogas op.

Hogere biogasproductie

In 2016 steeg de productie van biogas door vergisting van het zuiveringsslib met bijna 8 procent tot 118 miljoen kubieke meter. Dit is bijna een vijfde van de totale biogasproductie in Nederland. De toename komt door verbeteringen in het proces en het streven van de waterschappen om steeds meer slib te vergisten. Circa drie kwart van het geproduceerde biogas wordt ingezet als brandstof in gasmotoren voor de opwekking van elektriciteit. De rest wordt gebruikt voor onder meer verwarming of productie of wordt extern afgeleverd.

De rioolwaterzuiveringsinstallaties hebben in 2016 28 procent van de benodigde stroom zelf opgewekt in gasmotoren, de rest werd aangekocht in de vorm van groene stroom. De eigen productie van elektriciteit steeg met 1,5 procent ten opzichte van 2015.

Teruggewonnen grondstoffen

Naar schatting werd rond 0,4 miljoen kilogram fosfaat teruggewonnen op 14 Energie- en Grondstoffenfabrieken. Dit is vergelijkbaar met circa 10 procent van het fosfaatgebruik via kunstmest in de landbouw. Door speciale zeeftechnieken werd ook tussen de 3 en 4 miljoen kilogram cellulose, de grondstof van wc-papier, teruggewonnen. De cellulosepulp kan onder meer worden verwerkt in bouwstoffen of gebruikt worden als grondstof voor bio-plastics. Bij vijf rioolwaterzuiveringsinstallaties werd een deel van het gezuiverde afvalwater hergebruikt, voornamelijk als grondstof voor proceswater in de industrie.