Direct naar content
Terug naar overzicht

Op 9 oktober is de Nationale Energieverkenning 2015 gepresenteerd, waarin de voortgang van het Nederlandse energiebeleid onder de loep wordt genomen.

Waterschappen hebben zichzelf doelen gesteld op het gebied van duurzame energieproductie en zelfvoorzienendheid die verder gaan dan de nationale doelen. En ze zijn hard op weg de doelen te halen.

De waterschappen ondervinden als geen ander de gevolgen van klimaatverandering. Dijken en watersystemen moeten worden versterkt om Nederland veilig en leefbaar te houden. Het klimaatrobuust maken van hetwaterbeheer brengt hoge kosten met zich mee.

De waterschappen hebben dan ook baat bij een actief en ambitieus energie- en grondstoffenbeleid, waarmee zij bovendien bijdragen aan een duurzame samenleving.

SER Energieakkoord

In het SER Energieakkoord tussen Unie van Waterschappen en het Rijk is afgesproken dat de waterschappen in 2020 40% zelfvoorzienend worden door eigen duurzame energieproductie.

Uit de Klimaatmonitor Waterschappen 2014 blijkt dat de waterschappen goed op weg zijn om dit doel daadwerkelijk te halen. Daarnaast liggen de waterschappen op koers om hun doelen op het gebied van CO2-reductie, energiebesparing en duurzaam inkopen te halen.

Nieuwe Green Deal Energie

De stand van zaken zoals weergegeven in de Nationale Energieverkenning is mede aanleiding voor de waterschappen om er nog een schepje bovenop te doen. Er is een Green Deal Energie in voorbereiding tussen Rijk en waterschappen.

Daarin komt onder meer te staan dat waterschappen op het gebied van duurzame energie niet alleen inzetten op kansen in de afvalwaterzuivering zoals de Energie- en Grondstoffenfabriek. Maar ook kansen benutten in het watersysteem zoals energie uit wind en zon, waterkracht en warmte/ koudte.

Waterschappen verkennen samen met het Rijk welke mogelijkheden er zijn om uiteindelijk tot energieneutraliteit te komen. Extra kabinetsmaatregelen ter bevordering van energiebesparing zouden mogelijk het doel totenergieneutraliteit dichterbij brengen.

bron: www.uvw.nl geraadpleegd op 13 oktober 2015